ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบ
1. กรอกข้อมูล Student ID no : คือ รหัสประจำตัวนักเรียน
2. กรอกข้อมูล Birth Date : คือ วันเดือนปีเกิดของนักเรียน
ตัวอย่างรูปแบบ (ววดดปปปป) เช่น
นักเรียนเกิด วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2002
จะต้องกรอกข้อมูลเป็น 02012002
นักเรียนเกิด วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2002
จะต้องกรอกข้อมูลเป็น 19102002